Algemene voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN ZEILEN MET DAAM

Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De vervoerder: Daam van der Leij
 2. De klant: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is één of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met vervoerder.
 3. De overeenkomst: ieder in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen vervoerder en klant.
 4. De gast: iedere derde partij die op grond van de door de klant gesloten overeenkomst door de vervoerder wordt toegelaten op het schip.
 5. De vaartocht: het geheel van varen met een verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
 6. De bagage: bagage die een klant en/of gast als gemakkelijk in één keer mee kan voeren.
 7. Het schip genaamd: Wetterjuffer
 8. De prijs: de prijs die als zodanig genoemd wordt in de overeenkomst.
 9. De gezagvoerder: Daam van der Leij

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen tot vervoer en/of horecadiensten en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing tussen vervoerder en gast. De klant maakt zich hiervoor sterk en vrijwaart de vervoerder voor alle aanspraken die de gast en/of ieder ander jegens de vervoerder maakt voor zover aansprakelijkheid van de vervoerder uitgesloten zou zijn indien de klant deze aanspraak jegens de vervoerder zou maken.

2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan de vervoerder, in de ruimste zin des woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

2.4 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden van wie ook afkomstig van toepassing behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5 Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 3. Het aanbod / offerte

3.1. Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van onder meer folders, advertenties en website is vrijblijvend en kan zo nodig door de vervoerder worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding door de klant te geschieden.

3.2 Een individueel aanbod wordt door de vervoerder schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht, voorzien van een dagtekening. Dit aanbod vermeldt duidelijk of het een vrijblijvend of een onherroepelijk aanbod betreft, met inbegrip van de termijn.

Het aanbod vermeldt:

 1. de totale reissom en het percentage dat vooruit betaald moet worden;
  b. de wijze van betaling;
  c. maximale aantal gasten op het schip;
  d. de plaats, datum en tijdstip van inscheping en uitscheping.
  Het eerste aanbod gaat vergezeld van een exemplaar met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand, behoudens in het geval van herroeping zoals genoemd in artikel 3.1, door aanvaarding van het aanbod door de klant. De vervoerder zendt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging aan de klant.

4.2 De klant verstrekt de vervoerder voor of uiterlijk voorafgaande aan
de afvaart alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde
gasten.

Artikel 5. Annulering
5.1 Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij de vervoerder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de vervoerder wordt als datum van ontbinding aangemerkt.

5.2 Schadeloosstelling schip:
a. 0% in geval van annulering tot 3 weken voor de afvaart.
b. 50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart.
c. 75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart.

In bovenstaande gevallen heeft de klant de mogelijkheid in overleg met de vervoerder een nieuwe datum vast te leggen, zodat de overeenkomst toch door kan gaan, maar op een andere datum, zonder extra kosten voor de klant.

Schadeloosstelling catering en andere diensten:
De door derden aan de vervoerder berekende annuleringskosten voor de betreffende overeenkomst verhoogd met € 10,00.

Artikel 6 Opschorting en Ontbinding
6.1 Indien een der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.

6.3 De vervoerder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden in geval:
a. de klant failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, dan wel onder curatele wordt gesteld;
b. de klant niet binnen 5 werkdagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen uit van de overeenkomst nakomt.
c. er sprake is van een situatie zoals genoemd onder artikel 11 lid 2, 3 en 4.– het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de vervoerder niet mogelijk is een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.

6.4 Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd schriftelijk of elektronisch te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buiten rechterlijk te zijn ontbonden nadat de klant de opzeggingsbrief heeft ontvangen, doch in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.

6.5 Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.

Artikel 7 De prijs en de prijswijzigingen
7.1 Tenzij anders is overeengekomen is de prijs exclusief haven- en
bruggelden alsook plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen, zoals toeristenbelasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten door de klant aan boord worden voldaan.

7.2 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van
overheidswege worden te allen tijde doorberekend.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling vindt plaats in contanten bij de reservering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook de bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de vervoerder aangegeven bankrekening of door middel van door banken erkende vorm van elektronisch betalen. De op de bank/giroafschriften van vervoerder aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

Artikel 9 Niet-tijdige betaling 
9.1 De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De vervoerder zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

9.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de vervoerder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

9.3 Indien de klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de vervoerder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

9.4 Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van desbetreffende factuur, bij de vervoerder ingediend.

Artikel 10. Verplichtingen vervoerder 
10.1 De vervoerder zal zich inspannen de vaartocht naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren.

10.2 De vervoerder staat er voor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar het schip geregistreerd is.

10.3 De vaarroute wordt tenzij vooraf anders is overeengekomen, door de vervoerder in overleg met de klant(en) bepaald.

10.4 Te allen tijde is de vervoerder bevoegd om op grond van nautische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of het niet uitvaren. Onder nautische gronden wordt onder ander verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.

10.5 In de gevallen in het vorige lid benoemd zal de vervoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De vervoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.

Artikel 11 Verplichtingen klant (en gasten) 
11.2 De klant en de gasten dienen gedurende de vaartocht de rechts- en fatsoensnormen na te leven.

11.3 De door de vervoerder en/of andere bemanningsleden gegeven aanwijzingen, in het belang van orde en veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.

11.4 Indien naar het oordeel van de vervoerder de klant en/of gasten het onder lid 2 en 3 bepaalde, niet nakomen, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden en de klant en/of de gasten de toegang tot het schip per direct te ontzeggen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

11.5 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om andere zaken dan bagage aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door de vervoerder.

11.6 Het is de klant en de gasten niet toegestaan (huis)dieren aan boord te hebben.

11.7 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om materialen of voorwerpen aan boord te brengen of te hebben die de gezondheid, het wel bevinden en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: gevaarlijke stoffen, explosieven, radioactieve- en/of giftige stoffen, smokkelwaar, wapens, ammunitie en verdovende middelen.

11.8 De klant dient de vervoerder op de dag van aankomst een lijst met de namen van gasten te overhandigen.

Artikel 12 Overmacht 
12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waaraan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheden door de vervoerder niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moeten komen.

12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die de vervoerder had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

12.3 Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de vervoerder recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmacht situatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de klant door werkzaamheden gebaat is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid vervoerder
13.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door omstandigheden die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De vervoerder staat in voor deugdelijkheid en het goed functioneren van het schip als vervoermiddel. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de volgende omstandigheden niet heeft kunnen vermijden: brand; ontploffing; lekkage; koude; optreden van knaagdieren of ongedierte; bederf; smelting; ontvlamming en corrosie.

13.2 De aansprakelijkheid van de vervoerder is behoudens in gevallen van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid beperkt tot het op grond van artikel 8:518 BW en 8:983 BW nader bij AMvB bepaalde bedrag.

13.3 De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 10 rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de huur van het schip.

13.4 Indien de vervoerder bewijst dat de schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van de vervoerder daardoor of gedeeltelijk opgeheven.

13.5 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

Artikel 14 Aansprakelijkheid klant (gasten) 
De klant is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door gasten die op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te berekenen aan het handelen of nalaten van de vervoerder.

Artikel 15 Klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vervoerder nadat de
klant de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.

15.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk of elektronisch en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij de vervoerder.

15.3 De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor
rekening van de klant.

Artikel 16 Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen het
arrondissement waar de vervoerder kantoor houdt is bevoegd van deze
geschillen kennis te nemen. De klant is gerechtigd om binnen één
maand nadat de vervoerder een beroep op de forumkeuze heeft gedaan
bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voor beslechting
van het geschil door de volgens wet bevoegde rechter.

Download de Algemene voorwaarden (PDF).

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden neem dan gerust contact met ons op!